Informacje bieżące:

RSM „Lokator” informuje, że z dniem 01.01.2016r, niezależnie od Spółdzielni, uległy zmianie ceny niżej wymienionych mediów:

1. stawka za podgrzanie 1m3 wody wynosi – 17,67 zł/m3

podstawa prawna:

– § 3 pkt. 2 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na potrzeby c. o.
i c. w. użytkowej w RSM „Lokator”;
– pismo Veolia Energia Łódź SA z dnia 28.10.2015r w sprawie zmiany cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za ciepło w wodzie gorącej.

2. cena brutto za 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków wynosi – 8,55 zł/m3

podstawa prawna:

– Uchwała nr XX/458/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18.11.2015r
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016r.

Rada Nadzorcza RSM „Lokator”, działając zgodnie z § 29 Statutu Spółdzielni zatwierdziła w/w stawki Uchwałą Nr 19/2015 z dnia 07.12.2015r.

W związku z powyższym, Zarząd RSM „Lokator” informuje, że od dnia 01.03.2016r będą obowiązywały nowe opłaty za użytkowanie lokali. Powiadomienia o wysokości opłat czynszowych zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych Państwa lokali
w miesiącu lutym b. r.

Zarząd RSM „Lokator”